Vedtekter

Foreningens navn er Finnskogen Natur & kulturpark. Foreningen ble stiftet 28.mai 2014.

Formålet med Finnskogen Natur & kulturpark er å øke Finnskogens attraktivitet for besøk, bosetting og bedrifter gjennom et grenseløst og langsiktig samarbeid omkring ivaretaking og videreutvikling av levende grender, skogfinsk kulturarv og et bærekraftig næringsliv.

Finnskogen Natur & kulturpark er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

Finnskogen Natur & kulturpark har tre ulike medlemskategorier:
Kommuner og eventuelle regionale myndigheter som har underskrevet parkavtalen og vedtektene, og som bidrar økonomisk til parken, defineres som hovedeiere av Finnskogen Natur & kulturpark.
Partnere er de som har underskrevet partnerskapsavtalen, godtatt parkens vedtekter og bidrar økonomisk til parkens drift.
De som ikke ønsker å inngå partnerskapsavtale med parken kan tegne et parkmedlemskap. Medlemskapet innebærer mindre innflytelse og færre rettigheter overfor parken, og reguleres i en egen medlemskapsavtale.

Parkforsamlingen er parkens høyeste organ. Parkforsamlingen består av eierne, partnerne, styret og parkmedlemmer. Disse har stemmerett. Sammensetning av, og valgbarhet til, styret reguleres i §12.

Kontingenten (for kommuner, partnere og parkmedlemmer) fastsettes av Parkforsamlingen og betales forskuddsvis.

Parkforsamlingen, som avholdes hvert år innen utgangen av mai, er Finnskogen Natur & kulturparks høyeste myndighet.
Parkforsamlingen innkalles av styret med minst 6 ukers varsel direkte til medlemmene (§4) og/eller gjennom kunngjøring i mediene. Forslag som skal behandles i parkforsamlingen må være styret i hende senest 4 uker før møtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før Parkforsamlingen.
Alle medlemmer har adgang til Parkforsamlingen. Parkforsamlingen er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Kommuner/evt.regionale myndigheter og partnerne har to stemmer hver. Medlemmene har en stemme. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

​På møtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 2 uker før Parkforsamlingen. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

Møtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Finnskogen Natur & kulturpark.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig avgjøres med alminnelig flertall. Blanke stemmer forkastes.
Valg foregår i særmøter for de ulike medlemskategoriene, og skal gjøres skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmesedlene inneholde det antall kandidater som skal velges. Stemmesedler som er blanke, som inneholder ikke foreslåtte kandidater eller et annet antall kandidater enn det som skal velges, forkastes.

​Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det skal velges flere personer i én avstemning, må alle for å anses valgt få mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemningen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Parkforsamlingen skal:
Behandle Finnskogen Natur & kulturparks årsmelding.
Behandle/rullere Finnskogen Natur & kulturparks parkplan.
Behandle fireårige og årlige handlingsplaner.
Behandle Finnskogen Natur & kulturparks regnskap i revidert stand.
Behandle innkomne forslag.
Fastsette kontingent.
Vedta Finnskogen Natur & kulturparks s budsjett.

​Velge:
a) leder og nestleder til styret.
b) styremedlem(mer).
c) arbeidsutvalg på 3, blant styrets medlemmer.
d) revisor og dennes stedfortreder.
e) valgkomité.

​Valgkomiteens mandat reguleres i en egen avtale (kjønnsbalanse, representanter fra svensk/norsk side og politiske eller administrative representasjon fra kommunene/regionale myndigheter).

Ekstraordinære Parkforsamlinger holdes når styret bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære parkforsamlinger med minst 6 ukers varsel. Den ekstraordinære Parkforsamlingen kan bare behandle og fatte vedtak i saker som er kunngjort i innkallingen.

Finnskogen Natur & kulturpark ledes av et styre med 9 medlemmer, som er sammensatt slik:
– 6 velges av og blant eierne, som er kommuner og eventuelt regionale myndigheter. Utgangspunktet er 10 kommuner.
– 1 representant velges av og blant museene.
– 2 representanter velges av og blant partnerne.

​Styret er parkens øverste organ mellom parkforsamlingsmøtene.
Valgene gjelder for to år og rulleres. Leder velges hvert år i særskilt valg. Leder og nestleder representeres av en kvinne og en mann.
Særmøter (partnere og eiere) for nominering av representanter til styret avholdes før Parkforsamlingen. Deretter avholdes Parkforsamlingen, der de endelige valgene foretas.
Avslutningsvis gjennomføres parkrådet, som er åpent for alle interessenter.

​Styret skal:
1. Iverksette Parkforsamlingens bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer til spesielle oppgaver og utarbeide
instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Finnskogen Natur & kulturparks økonomi, i henhold
til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere Finnskogen Natur & kulturpark utad.
Styret skal holde møte når lederen forlanger det, eller når et flertall av styremedlemmene forlanger det. Det skal avholdes minimum 4 møter i året. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede.
Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Det kan opprettes og avvikles underutvalg/styrer. Mandatet til disse utarbeides av parkstyret. Det samme gjelder vedtak om avvikling.

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinær eller ekstraordinær Parkforsamling etter å ha vært oppført på saklisten. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Eiere som ønsker å melde seg ut av Finnskogen Natur & kulturpark må sende skriftlig beskjed minst et år i forveien og innen 31.12.

(§ 16 kan ikke endres).

Oppløsning av Finnskogen Natur & kulturpark kan bare behandles på ordinær Parkforsamling. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinær Parkforsamling 3 måneder senere.