Finnskogen – veien til verdensarv

Finnskogen – veien til verdensarv er en viktig prosess for å identifisere Finnskogens verdensarvkvaliteter, og arbeide for å løfte fram disse kvalitetene i samarbeid med mange aktører på Finnskogen.

En av Finnskogen Natur & kulturparks viktige arbeidsoppgaver er å ivareta våre viktige kultur- og naturverdier på hele Finnskogen. Vi tok for flere år siden initiativet til å starte en prosess for at Finnskogen skal få verdensarvstatus.

UNESCOs verdensarvkonvensjon ble etablert i 1972. Verdensarvstatus innebærer ikke en ny form for vern, men gir et ekstra kvalitetsstempel og en eksklusiv internasjonal status. En plass på listen innebærer at det gjøres lokale verdivalg for areal- og ressursbruk, og at man har en plan for hvordan man skal ta vare på kulturarven. Verdensarven er også en merkevare med stor tiltrekningskraft i reiselivet.

Arbeidet med å få verdensarvstatus går over mange år, men prosessen er også i seg selv viktig. Et arbeid med dokumentasjon og informasjon bidrar til lokalt engasjement, styrker identitet og stolthet, og arbeidet løfter statusen på et område.

Hedmark fylkeskommune finansierte i 2018 en rapport som Finnskogen Natur & kulturpark fikk utarbeidet. Den sier noe om kravene fra UNESCO, og hvor Finnskogen står i dag. Flere av kravene er innfridd, men det er et viktig arbeid som må gjøres i årene framover.

På svensk side av Finnskogen har arbeidet vært i gang siden høsten 2018. Det var Länsstyrelsen i Värmland som initierte arbeidet, og sammen med Region Värmland, Torsby kommune, Helmiastiftelsen m.fl har arbeidet med «Finnskogen – vägen til världsarv» fått stor oppmerksomhet, og prosessen har allerede bidratt til nye aktiviteter og tilbud og knoppskyting på Finnskogen. For mer informasjon om arbeidet på svensk side, se www.finnskogen.se.

Finnskogen Natur & kulturpark har god dialog med verdensarv-prosjektet på svensk side. Vi mener at det i en oppstartsfase er viktig å ha en lokal forankring hos kommunene på Finnskogen, og at vi i fellesskap bekrefter at utvalgte kulturmiljøer på Finnskogen har verdensarv-klasse som vi ønsker å jobbe videre med gjennom et prosjekt «Finnskogen – veien til verdensarv».

Finnskogen Natur & kulturpark samarbeider med flere aktører om prosjektet, blant annet Anno Museum, som har ansatt en prosjektleder i 25% stilling, som skal jobbe med verdensarv-prosjektet.

Arbeidet med prosjektet “Finnskogen – veien til verdensarv” er forankret i kommunene Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler og Elverum, som støtter opp om prosjektet. I søknaden til kommunene var blant annet følgende punkter løftet fram:

  • Det etableres et 3-årig prosjekt «Finnskogen – veien til verdensarv» på norsk side. Finnskogen Natur & kulturpark er prosjekteier.
  • Det etableres en prosjektgruppe bestående av en representant fra Finnskogen Natur & kulturpark, Anno Museum, Norske Parker og en av kommunene på Finnskogen.
  • Det etableres en referansegruppe bestående av representanter fra aktører på Finnskogen, som eksempel Norsk Skogfinsk Museum, partnere i Finnskogen Natur & kulturpark, lag og foreninger, frivilligheten m.m.
  • Det ansettes en prosjektleder i 25% stilling. Prosjektlederen er ansatt i Anno Museum, som har sekretariatsfunksjon i prosjektet.
  • Det utarbeides en prosjekt-, aktivitets- og framdriftsplan for arbeidet når prosjektleder er ansatt.
  • Det søkes også midler eksternt, for eksempel Sparebankstiftelsen Hedmark, om å bidra inn i prosjektet allerede fra starten.
  • Det arbeides parallelt med å forankre verdensarv-prosjektet i Innlandet fylkeskommune, hos Statsforvalteren i Innlandet og hos Riksantikvaren.
  • Det er et mål å innlemme verdensarv-arbeidet både i Norge og Sverige i et nytt Interreg-prosjekt.
  • Det rapporteres jevnlig om status for arbeidet til alle involverte parter, og det settes opp en mediestrategi for arbeidet.

En av Finnskogen Natur & kulturparks viktige arbeidsoppgaver er å ivareta våre viktige kultur- og naturverdier på hele Finnskogen. Vi tok for flere år siden initiativet til å starte en prosess for at Finnskogen skal få verdensarvstatus.

UNESCOs verdensarvkonvensjon ble etablert i 1972. Verdensarvstatus innebærer ikke en ny form for vern, men gir et ekstra kvalitetsstempel og en eksklusiv internasjonal status. En plass på listen innebærer at det gjøres lokale verdivalg for areal- og ressursbruk, og at man har en plan for hvordan man skal ta vare på kulturarven. Verdensarven er også en merkevare med stor tiltrekningskraft i reiselivet.

Arbeidet med å få verdensarvstatus går over mange år, men prosessen er også i seg selv viktig. Et arbeid med dokumentasjon og informasjon bidrar til lokalt engasjement, styrker identitet og stolthet, og arbeidet løfter statusen på et område.

Hedmark fylkeskommune finansierte i 2018 en rapport som Finnskogen Natur & kulturpark fikk utarbeidet. Den sier noe om kravene fra UNESCO, og hvor Finnskogen står i dag. Flere av kravene er innfridd, men det er et viktig arbeid som må gjøres i årene framover.

På svensk side av Finnskogen har arbeidet vært i gang siden høsten 2018. Det var Länsstyrelsen i Värmland som initierte arbeidet, og sammen med Region Värmland, Torsby kommune, Helmiastiftelsen m.fl har arbeidet med «Finnskogen – vägen til världsarv» fått stor oppmerksomhet, og prosessen har allerede bidratt til nye aktiviteter og tilbud og knoppskyting på Finnskogen. For mer informasjon om arbeidet på svensk side, se www.finnskogen.se.

 

Kontaktperson

Tidsrom

2022 – 2025

Se også

Les også:

Finnskogen – veien til verdensarv

En av Finnskogen Natur & kulturparks viktige arbeidsoppgaver er å ivareta våre viktige kultur- og naturverdier på hele Finnskogen. Vi tok for flere år siden initiativet til å starte en prosess for at Finnskogen skal få verdensarvstatus. UNESCOs verdensarvkonvensjon ble etablert i 1972. Verdensarvstatus innebærer ikke en ny form for vern, men gir et ekstra kvalitetsstempel og en eksklusiv internasjonal status. En plass på listen innebærer at det gjøres lokale verdivalg for areal- og ressursbruk, og at man har en plan for hvordan man skal ta vare på kulturarven. Verdensarven er også en merkevare med stor tiltrekningskraft i reiselivet. Arbeidet med å få verdensarvstatus går over mange år, men prosessen er også i seg selv viktig. Et arbeid med dokumentasjon og informasjon bidrar til lokalt engasjement, styrker identitet og stolthet, og arbeidet løfter statusen på et område. Hedmark fylkeskommune finansierte i 2018 en rapport som Finnskogen Natur & kulturpark fikk utarbeidet. Den sier noe om kravene fra UNESCO, og hvor Finnskogen står i dag. Flere av kravene er innfridd, men det er et viktig arbeid som må gjøres i årene framover. På svensk side av Finnskogen har arbeidet vært i gang siden høsten 2018. Det var Länsstyrelsen i Värmland som initierte arbeidet, og sammen med Region Värmland, Torsby kommune, Helmiastiftelsen m.fl har arbeidet med «Finnskogen – vägen til världsarv» fått stor oppmerksomhet, og prosessen har allerede bidratt til nye aktiviteter og tilbud og knoppskyting på Finnskogen. For mer informasjon om arbeidet på svensk side, se www.finnskogen.se.