Finnskogmat – for bolyst og grønn turisme

Det overordna målet for prosjektet er økt verdiskaping i finnskogjordbruk, og bidra til å etablere nettverk og møteplasser for de som arbeider innen jord og skog, reiseliv og turisme.

 • I løpet av en treårsperiode forventes at minimum en ny lokalmatprodusent er etablert i hver av de samarbeidende kommuner
 • Økning i produksjonen til hver produsent, enten ved et nytt produkt eller en prosentvis økning
 • Lokalmatprodukter blir å få kjøpt i matvarebutikkene på Finnskogen
 • 10 reiselivsbedrifter i området bruker lokalmat i sin meny
 • 3 flere rekoringer er etablert i de samarbeidende kommuner
 • Ett nytt distribusjonsnettverk er etablert
 • Det er etablert minimum 3 andelsjordbruk på Finnskogen

 

 

Det overordnede målet for prosjektet er økt verdiskaping i finnskogjordbruk, og bidra til å etablere nettverk og møteplasser for de som arbeider innen jord og skog, reiseliv og turisme.

Prosjektet tar sikte på å benytte det etablerte nettverket av Matinspiratorer i regi av Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Det skal også brukes inspiratorer knyttet til utvikling av andelsgårder. I samarbeid med prosjektledelse vil rollen deres være å mobilisere og inspirere råvareleverandører til å sette i gang videreforedling og omsetning av lokalmat på Finnskogen.

Det skal legges vekt på nyskaping, samarbeid og næringsutvikling på Finnskogen gjennom ny bruk av tradisjoner og utnytting av familiens samlede kompetanse og arbeidskraft. Prosjektet vil finne fram de gode eksemplene på vellykkede bedrifter og lokalmatprodusenter slik at flere ser mulighetene innenfor lokalmatverdenen – dette gjelder både bonden og småbrukeren på Finnskogen, og reiselivsbedriften som skal bruke lokalmat fra Finnskogen.

I et samarbeid med flere aktører skal det arrangeres temamøter, fagdager og inspirasjonsmøter over hele Finnskogen. Disse skal ha fokus på nye muligheter i finnskogjordbruket, samtidig som en kartlegger hvilke behov som ligger hos både marked og produsent.

Prosjektet har fire delmål.

 1. Øke produksjon av lokalmat på Finnskogen
 2. Utvikle mer effektive salgs- og markedsføringskanaler
 3. Styrke kontaktflater mellom produsent og forbruker
 4. Bidra til nyskapning mellom produsent og forbruker

 

Les også:

Finnskogmat – for bolyst og grønn turisme