Parkplan

Parkplan 2014-2024
Bilde - FNK logo

Förord 
Samarbetet över gränsen mellan svenska och norska kommuner i Värmland och Hedmark har haft många former. Ibland har det fungerat bra, ibland inte alls. En erfarenhet har varit att när projektpengarna tar slut så har även samarbetet ebbat ut. Vi har på båda sidor känt att vi måste ha långsiktigare lösningar på hur ett samarbete ska kunna genomföras.

​2010 kom tanken på en regional kulturpark upp. Parkbegreppet ska ses som ett verktyg för långsiktigt samarbete och ska inte förväxlas med nationalpark eller liknande. Erfarenheter hämtades från Mellaneuropa, där de första parkerna bildades redan efter 2: världskriget och där uttycket regionalpark är känt. De första regionalparkerna i Norge bildades 2006 och det finns idag fyra etablerade regionalparker. I Sverige finns ännu ingen, varför Finnskogen skulle bli den första.

​En process startade och vi har sedan dess arbetat intensivt med att ta fram en gemensam plattform. Vi har samarbetat med den norska föreningen Norske Parker, vars kriterier för en regionalpark har varit vägledande. Vi har också arbetat fram ett varumärke, logtype mm.

​Projektet Finnskogen Natur & kulturpark består idag av de norska kommunerna Kongsvinger, Grue, Åsnes och Trysil samt Torsby kommun i Sverige. Representanter för dessa kommuner har utgjort projektets styrgrupp. Fler kommuner kan komma att ansluta sig; i Norge Elverum, Våler och Eidskog och i Sverige Arvika och Sunne. Då är hela Finnskogen i Värmland/Hedmark omsluten.

​En projektgrupp med underliggande arbetsgrupper har fördjupat sig inom olika områden som Finnskogen Natur & kulturpark ska fokusera på. Det är dessa gruppers resultat som sammanfattas i styrdokumentet Parkplan. Efter revidering godkändes parkplanen av styrgruppen den 12 september 2013.

​Vår förhoppning är att föreliggande parkplan kan antas som ett politiskt grunddokument för parken och att avtal med de aktuella kommunerna kan skrivas till årsskiftet 2013-2014.

​Finnskogen är gränsöverskridande och Finnskogen Natur & kulturpark ska vara det i högsta grad. Styrgrupp och projektledare har bestått av personer från båda länder. Därför är vissa textavsnitt skrivna på svenska och andra på norska. Vi har medvetet valt att inte översätta Parkplanen till en svensk och en norsk version. Vissa ord och uttryck har dock olika betydelse eller kan vara svåra att förstå, där har vi skrivit både det svenska och det norska ordet efter varandra med / emellan, för att underlätta läsningen.

​​Exempel: ​​Parkens stadgar/vedtekter, se bilaga/vedlegg 1.
En liten ordlista finns också i slutet av Parkplanen.

​Finnskogen den 16 september 2013

​Ingemar Nordström – ordförande i styrgruppen för Finnskogen Natur & kulturpark