Norske parker

krakk 2

Om Norske Parker:

Norske parker er organisasjonen for norske regionalparker. Det er en nettverksorganisasjon som informerer om hva som skjer i forhold til norske parker og parkprosjekter, samt bidra til informasjon og kompetanseheving omkring park som arbeidsmetode for lokal og regional utvikling. Norske Parker har også et samarbeid med utenlandske parkorganisasjoner, parker og forskning.

Verdigrunnlag for norske parker og parkprosjekt

Samarbeid og lokal forankring: Parkene vil i sin struktur og virksomhet søke å være lokalt og regionalt forankret. Lag og organisasjoner, det offentlige og næringslivet skal søke et forpliktende og langsiktig samarbeide med grunnlag i en parkavtale/charter.

Verdsetting og ivaretakelse:
 Parkene vil øke lokalsamfunnets verdsetting og ivaretaking av natur- og kulturverdier, slik at disse bidrar til bred verdiskaping. Formidling, engasjement og deltakelse står sentralt i denne prosessen.

​Bærekraftig verdiskaping:
 Parkene har en bred og bærekraftig tilnærming til verdiskaping. Med forankring i den Europeiske landskapskonvensjonen vil parkene fremme:

  • ​Økonomisk verdiskaping gjennom en bærekraftig foredling av lokale ressurser og en styrking av lokale produkter og tjenester.
  • Miljømessig verdiskaping gjennom en landskapsforvaltning som sikrer skjøtsel av landskap slik at forandringer som forårsakes av sosiale, kulturelle, økonomiske og miljømessige prosesser styres og samordnes, med sikte på en bærekraftig utvikling (jf. landskapskonvensjonen).
  • Sosial verdiskaping gjennom å styrke mobilisering, medvirkning, koordinering og langsiktighet i parkenes virksomhet (jf. landskapskonvensjonen).
  • ​Kulturell verdiskaping gjennom å styrke kunnskapsoppbygging og formidling av landskap, lokalhistorie, kulturminner, natur/kulturverdier (jf. landskapskonvensjonen).