Finnskogen Friluftsråd

Velkommen til Finnskogen friluftsråd sine nettsider

Her vil du finne kontaktinformasjon, som og annen informasjon om pågående prosjekter og friluftsaktiviteter på Finnskogen.

Hva er et friluftsråd?

Et friluftsråd er et fast samarbeid mellom to eller flere kommuner og eventuelt organisasjoner om nærmere definerte felles friluftsoppgaver. Samarbeidet er formalisert gjennom vedtekter, årsmøte, styre, arbeidsprogram, budsjett, årsmelding og regnskap. Det fastsettes egen kontingent fra medlemskommunene til friluftsrådet.

Hvorfor interkommunalt samarbeid om friluftsoppgaver?

Friluftsliv kjenner ikke kommunegrenser; friluftsrådene utgjør naturlige regioner for utøving av friluftsliv og derved for arbeid med friluftsoppgaver det gir dermed:

 • Effektiv utnytting av ressurser
 • Regional prioritering, – friluftsliv blir satt på dagsorden i regionen
 • Kompetansesentra for friluftsliv: Mange kommuner er for små til å ha egne ansatte til å arbeide med friluftsliv. Interkommunalt samarbeid sikrer at regionen har kompetanse innen friluftsliv.
 • Utgiftsfordeling mellom kommunene: Kommuner med mange innbyggere bruker omegnskommunenes friluftsområder. Interkommunalt samarbeid der kontingenten er utlignet pr. innbygger gjør at hele regionen bidrar til finansiering av tiltak i de områdene som brukes mest uavhengig av kommunegrenser.
 • Koordinere statlige, fylkeskommunale og kommunale midler
 • Aktuelle oppgaver for friluftsråd
 • Sikring av arealer til friluftsformål
 • Være høringsinstans (bidra med friluftskompetanse) for ulike typer planer og utbyggingstiltak slik at friluftsverdiene kommer fram og blir belyst i beslutningsfasen.
 • Kartlegging og verdsetting av friluftslivsmråder
 • Arbeide med grunneieravtaler for stier, skiløyper og turveier
 • Sikre arealer gjennom kjøp eller varige bruksavtaler
 • Tilrettelegging av friluftsområder
 • Drift av offentlige friluftsområder
 • Informasjon
 • Kart, brosjyrer, internett, turbøker, informasjonstavler m.m.
 • Aktivitetstiltak
 • Kurs for lærere i uteskole (Læring i friluft)
 • Uteskole for skoleklasser
 • Organiserer turer og ute-arrangement (naturlos)
 • Friluftsferie for barn og ungdom
 • Friluftstiltak for funksjonshemmede, minoritetsgrupper og andre med særskilte behov

Tatt fra Friluftsrådene Landsforbunds hjemmeside:

Finnskogen friluftsråd er et interkommunalt friluftsråd som består av de kommunene som grenser til Finnskogen. Finnskogen friluftsråd er det første etablerte friluftsrådet i Hedmark fylke.  Tilrettelegging for friluftsliv er et fag som krever kompetanse, mandat og ressurser. Finnskogen friluftsråd samler alle aktører under én paraply for et bedre samarbeid.

Organisering

Friluftsrådets faste organer er årsmøtet, styret og administrasjonen som står for den daglige driften. Finnskogen Natur & Kulturpark er friluftsrådets årsmøte og høyeste myndighet. Friluftsrådets virksomhet skal skilles fra Finnskogen Natur & Kulturpark øvrige virksomhet ved eget regnskap, årsmelding, arbeidsplan, budsjett og møteprotokoller. DNT Finnskogen og Omegn har egen representant i Finnskogen Natur & Kulturpark sitt styre og vi har et tett samarbeid tett med DNT og Friluftsnettverket i Värmland.

Kontaktinformasjon:

Rolf Magnus Grenberg, telefon 977 04 486