Finnskogen Friluftsråd

Finnskogen Friluftsråd

Interkommunalt samarbeid om friluftsoppgaver

Friluftsliv kjenner ikke kommunegrenser; friluftsrådene utgjør naturlige regioner for utøving av friluftsliv og arbeid med friluftsoppgaver. Interkommunalt samarbeid bidrar til effektiv utnytting av ressurser, og friluftsliv settes på dagsorden i regionen. Mange små kommuner kan samarbeide om ansatte og dermed sikre kompetanse innen friluftsliv. Det interkommunale samarbeidet gangner de små kommunene økonomisk, og kan bidra til støtte i de områdene som brukes mest, uavhengig av kommunegrenser.

Videre er koordinering av statlige, fylkeskommunale og kommunale midler en viktig del av arbeidsoppgavene til det interkommunale samarbeidet. Med dette sikres også arealer til friluftsformål, og som høringsinstans bidrar de i beslutningsfasene når ulike typer planer og utbyggingstiltak skal fattes, med friluftskompetanse.

Karlegging og verdisetting av friluftsområder er viktig, og da må grunneieravtaler for stier, skiløyper og turveier på plass. Det sikres også arealer gjennom kjøp eller varige bruksavtaler.

Det arbeides også med tilrettelegging av friluftsområder, og drift av offentlige friluftsområder.

Informasjon ved hjelp av brosjyrer, nettsider, turbøker og informasjonstavler er viktig.

Aktivitetstiltak, organisering av turer og ute-arrangementer, og kurs for lærere i uteskole (læring i friluft), og uteskole for skoleklasser, samt friluftsferie for barn og ungdom er svært givende oppgaver.

Det tilrettelegges for at friluftslivet skal være tilgjengelig for alle. Det gjøres friluftstiltak for funksjonshemmede, minoritetsgrupper og andre med særskilte behov.

Om arbeidsområdene og de fire A-ene som er viktige for friluftsrådenes arbeid

Disse vektes litt ulikt ut i fra friluftrådets karakter og beliggenhet.

  • Allemannsretten
  • Areal
  • Anlegg
  • Aktivitet

Fra Friluftsrådenes Landsforbunds hjemmeside:

“Friluftsrådenes Landsforbund (FL) skal arbeide for allmenne friluftsinteresser nasjonalt, styrke medlemsfriluftsrådene faglig og økonomisk og være felles talerør. Hovedmålet er at FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet.

FL skal fungere som bindeledd der det er naturlig. Arbeidet skal bygge på at friluftsrådene er samarbeidsorgan forankret i kommuner og fylker. FL skal ivareta samarbeidet med aktuelle organisasjoner nasjonalt og støtte friluftsråd som engasjerer seg internasjonalt.”

Organisering

Friluftsrådets faste organer er årsmøtet, styret og administrasjonen som står for den daglige driften. Finnskogen Natur & kulturpark er friluftsrådets årsmøte og høyeste myndighet. Friluftsrådets virksomhet skal skilles fra Finnskogen Natur & kulturparks øvrige virksomhet ved eget regnskap, årsmelding, arbeidsplan, budsjett og møteprotokoller. DNT Finnskogen og Omegn har egen representant i Finnskogen Natur & kulturpark sitt styre og vi har et tett samarbeid tett med DNT og Friluftsnettverket i Värmland.

Kontaktinformasjon

Kristin Lund.

Tlf.: 412 20 270.

E-post: kristin.lund41@outlook.com.

Adresse: Rotnebergsvegen 37, 2256 Grue Finnskog.

 

Finnskogen Friluftsråd

Interkommunalt samarbeid om friluftsoppgaver
Friluftsliv kjenner ikke kommunegrenser; friluftsrådene utgjør naturlige regioner for utøving av friluftsliv og arbeid med friluftsoppgaver. Interkommunalt samarbeid bidrar til effektiv utnytting av ressurser, og friluftsliv settes på dagsorden i regionen. Mange små kommuner kan samarbeide om ansatte og dermed sikre kompetanse innen friluftsliv. Det interkommunale samarbeidet gangner de små kommunene økonomisk, og kan bidra til støtte i de områdene som brukes mest, uavhengig av kommunegrenser.
Videre er koordinering av statlige, fylkeskommunale og kommunale midler en viktig del av arbeidsoppgavene til det interkommunale samarbeidet. Med dette sikres også arealer til friluftsformål, og som høringsinstans bidrar de i beslutningsfasene når ulike typer planer og utbyggingstiltak skal fattes, med friluftskompetanse. Karlegging og verdisetting av friluftsområder er viktig, og da må grunneieravtaler for stier, skiløyper og turveier på plass. Det sikres også arealer gjennom kjøp eller varige bruksavtaler. Det arbeides også med tilrettelegging av friluftsområder, og drift av offentlige friluftsområder. Informasjon ved hjelp av brosjyrer, nettsider, turbøker og informasjonstavler er viktig.
Aktivitetstiltak, organisering av turer og ute-arrangementer, og kurs for lærere i uteskole (læring i friluft), og uteskole for skoleklasser, samt friluftsferie for barn og ungdom er svært givende oppgaver.
Det tilrettelegges for at friluftslivet skal være tilgjengelig for alle. Det gjøres friluftstiltak for funksjonshemmede, minoritetsgrupper og andre med særskilte behov.
Om arbeidsområdene og de fire A-ene som er viktige for friluftsrådenes arbeid
Disse vektes litt ulikt ut i fra friluftrådets karakter og beliggenhet.
  • Allemannsretten
  • Areal
  • Anlegg
  • Aktivitet
Fra Friluftsrådenes Landsforbunds hjemmeside: “Friluftsrådenes Landsforbund (FL) skal arbeide for allmenne friluftsinteresser nasjonalt, styrke medlemsfriluftsrådene faglig og økonomisk og være felles talerør. Hovedmålet er at FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. FL skal fungere som bindeledd der det er naturlig. Arbeidet skal bygge på at friluftsrådene er samarbeidsorgan forankret i kommuner og fylker. FL skal ivareta samarbeidet med aktuelle organisasjoner nasjonalt og støtte friluftsråd som engasjerer seg internasjonalt.”
Organisering
Friluftsrådets faste organer er årsmøtet, styret og administrasjonen som står for den daglige driften. Finnskogen Natur & kulturpark er friluftsrådets årsmøte og høyeste myndighet. Friluftsrådets virksomhet skal skilles fra Finnskogen Natur & kulturparks øvrige virksomhet ved eget regnskap, årsmelding, arbeidsplan, budsjett og møteprotokoller. DNT Finnskogen og Omegn har egen representant i Finnskogen Natur & kulturpark sitt styre og vi har et tett samarbeid tett med DNT og Friluftsnettverket i Värmland.
Kontaktinformasjon
Kristin Lund. Tlf.: 412 20 270. E-post: kristin.lund41@outlook.com. Adresse: Rotnebergsvegen 37, 2256 Grue Finnskog.