Neverarbeid fra skogfinsk museum i Lekvann. Fotograf: Siv Lillevik

FNK arrangerer konkurranse for ungdom

Hovedoverskriften på konkurransen er På spor etter gamle håndverkstradisjoner. Gjennom å lese litteratur og fortellinger, som for eksempel noen av bøkene til Finnskogforfatteren Åsta Holth, vil en få innblikk i hvordan hverdagen var for de skogfinnene som bosatte seg på Finnskogen. Livet inne på Finnskogen var ikke enkelt. Det var langt til naboene og til bygda og naturen kunne være svært krevende. Det var heller ikke lett å være en minoritet med andre tradisjoner og skikker enn majoriteten i Norge. Livsgrunnlaget til skogfinnene bygde på jord, skog og dyrehold. Og fra denne naturen skapte dyktige menn og kvinner det de trengte til sitt daglige virke. Ull og skinn ble til klær, bearbeiding av tre ble til ulik redskap til ute og innebruk, horn ble til knapper og never ble kurver og skor. Noen av gjenstandene ble pyntet med f.eks. pentagram – en femtakket stjerne. Ettersom ti-årene gikk og nye generasjoner kom til endret livet seg for skogfinnene. Butikker kom til, veier ned til bygda ble bygde og kjøp av både bruks – og pyntegjenstander ble mer og mer vanlig. De selvproduserte gjenstandene ble sjeldnere, men kunnskap om håndverket og teknikkene har blitt bevart og videreformidlet via generasjonene. Nå ønsker Finnskogen Natur og kulturpark å løfte disse gamle håndverkstradisjonene fram i lyset – gjerne med en ny innfallsvinkel Konkurranseregler:
 • Du må være mellom 13 – 24 år
 • Du kan levere inn en eller flere gjenstander. Gjenstanden må merkes.
 • Innleveringssted – nærmeste bibliotek
 • Innleveringsfrist – innen 20.august 2024
 • Gjenstanden kan være en bruksgjenstand eller pyntegjenstand eller en kombinasjon og håndbearbeidet fra råstoff og ide til ferdig produkt
 • Materialet skal være av ull, skinn, tre, bark/never o.l.
 • Kulturstipendene er ett på 10 000 og to på 5000
 • En jury vil velge ut den beste gjenstanden (10 000) og to til (5000)
 • Innleverte gjenstander/produkt vil bli utstilt under kulturminnedagene, og stipendet utdelt
 • Kulturstipend for ungdom
 

Bakgrunn og retningslinjer

I mars 2019 fatte styret i FNK vedtak om å opprette et kulturstipend. Bakgrunnen for vedtaket var å oppmuntre ungdom i området til å sette seg inn i den skogfinske kulturen, omsette denne kunnskapen i ulike kunst – og kulturformer og videreformidle resultatet.
 • Mål for støtteordningen: Stipendet gis til ungdom som bidrar til økt spredning av skogfinsk kultur i både tradisjonell og nyskapende form
 • Målgruppe: Ungdom mellom 13-24 år som er bosatt i en Finnskogens 11 kommuner (Trysil, Elverum, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Torsby, Sunne, Arvika og Eda).
Retningslinjer:
 • Finnskogen Natur & kulturpark gir maksimalt et tilskudd på
10 000 kr og to mindre på 5 000kr i året. Eksempler på tilskudds områder kan være turnestøtte, workshops, produksjon, produktutvikling, skriftlige fortellinger og dikt, tegninger, malerier eller foto, mat og matoppskrifter og musikk, sang og dans
 • Styret for Finnskogen Natur & kulturpark, eller den de bemyndiger, velger tema, utlyser stipendet og er jury for utdeling av stipendet
 • Tema og utlysningstekst vedtas på FNKs styremøte evt. årsmøte eller den som gis mandat
 • Daglige ledere FNK oppnevner en nominasjonskomite på 7
 • Sammensetningen av komiteen tilpasses temaet.
 • Komiteen skal bestå av representanter fra norsk og svensk side og omfatte både private (2) og offentlige (3) instanser, samt ulike kunstnere (2)
 • Komiteen nominerer de 9 beste innkomne forslagene ut fra faglig vurderinger
 • Stipendet deles ut en gang i året, i september, under kulturminnedagene.
De tre vinnerne deltar på et av FNKs arrangement i tiden etter utdelingen for å markedsføre sitt resultat/produkt (eksempel kan være styremøter, årsmøter og seminar). Last ned konkurransereglene.